• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • bilgi@hiranurvakfi.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Şeyh Muhammed Esad Erbilî Hazretleri

Şeyh Muhammed Esad Erbilî Hazretleri

Eş-Şeyh Muhammed Esad Erbilî Hazretleri 1847 senesinde Musul’a bağlı Erbil kasabasında dünyaya geldi. Dedesi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin yerine bıraktığı halifesi Hidâyetullâh Efendi (Kuddise Sirruhû), babası da dedesinin vefatından sonra irşâd hizmetlerini yine aynı tekkede sürdüren Muhammed Said Efendi Hazretleridir.

İlim ehli bir ailenin mensubu olan Şeyh Esad Erbilî Hazretleri ilim tahsilini doğduğu bölgede gerçekleştirdi. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin halifelerinden Tâhâ el-Harîrî Hazretleri’ne intisâb ettiğinde 23 yaşındaydı. Seyr-i sülûkunu beş sene içerisinde tamamlayıp 1875 senesinde icâzet aldı. Daha sonra Hac menâsikini îfâ etmek üzere mukaddes topraklara vâsıl oldu. Döndüğünde şeyhi vefât etmişti, bunun üzerine İstanbul’a intikal etti.

Meclis-i Meşâyih Reisliği ve Surre Eminliği

Şeyh Esad Erbilî Hazretleri İstanbul’a gelir gelmez ilim meclisleri kurarak ilim taliplilerine muhtelif metinleri okuttu. Saraya davet edildi ve sonra Meclis-i Meşâyih üyeliğine tayin edildi. Abdülhamîd er-Rifkânî Hazretleri’nden Kâdiriyye icâzeti aldı ve 1883 senesinde Kelâmî dergâhı şeyhliğine tayin edildi. İlerleyen dönemde bir süreliğine Erbil’e gönderilerek burada ikameti uygun görüldükten sonra tekrar İstanbul’a döndü. Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi’yle beraber Cem‘iyyet-i Sûfiyye’nin kuruluşunda yer aldı.

Şeyh Esad Erbilî Hazretleri, Sultan Mehmed Reşad döneminde Surre emini olarak Hacca gönderildi. 1914 senesinde Meclis-i Meşâyıh reisinin vefâtı üzerine reislik vazifesine tayin edildi ve bu vazifeyi bir sene kadar sürdürdü. Üsküdar Çiçekçi Selimiye Dergâhının irşâd hizmetleri de kendisine verildi. Buradaki hizmetler, dergâha vekâleten atanan oğlu Mehmed Ali Efendi tarafından yürütüldü.

Maruz Kaldığı Haksızlıklar ve Vefâtı

Şeyh Esad Erbilî Hazretleri irşâd faaliyetlerini tekke ve zâviyelerin kapatıldığı 1925 senesine kadar sürdürdü. Bu dönemden itibaren polis gözetiminde Erenköy ilçesine ikamet etti. Vuku bulan menemen hâdisesiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla oğluyla beraber İstiklâl mahkemelerinde muhakeme edildi. İkisi de idam cezasına çarptırıldılar; fakat Şeyh Esad Erbilî Hazretleri’nin cezası yaşı sebebiyle müebbete çevrildiyse de, Oğlu Mehmed Ali Efendi idam edildi.

Üstlenmiş olduğu vazifelerin önemi ve mensup olduğu ailenin ağırlığı sebebiyle siyasî açıdan tehdit oluşturduğu düşünülen Şeyh Esad Erbilî Hazretleri’ni hapse mahkûm edenler onu hapishanede de rahat bırakmadılar. İlerlemiş yaşı ve artan hastalıkları sebebiyle 1931 senesinde cezaevinden Menemen’deki askerî hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Tedavi görürken 3 Mart tarihini 4 Mart tarihine bağlayan gece vefât etti.

Allah dostları, ilmî ve ahlâkî yönden bizim önümüzde duran canlı rehberlerdir. Rabbimiz (Celle Celâluhû) bizleri, onların ahlâkıyla ahlâklanan ve onların rehberliğinde nebevî ahlâka talip olan kullardan eylesin. Âmin.

En Güzel Hediyem Kur'an-ı Kerim Olsun

İLETİŞİM FORMU

Birlik Kolisi

DİĞER MAKALELER

En Güzel Hediyem Kur'an-ı Kerim Olsun